УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ

Овие Услови за користење ги регулираат правата и обврските во врска со користењето на платформата FoodSHare. Платформата FoodSHare е достапна на интернет страницата https://foodshare.foodscalehub.com/ (во натамошниот текст: Платформа) и претставува збир на услуги поврзани со редистрибуција на вишокот храна обезбедени од ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ИНОВАЦИИ „FOODSCALE HUB“. Foodscale Hub овозможува користење на платформата, на начин и под услови опишани во овие Услови за користење.
Овие Услови за користење се составен дел на Платформата и ги претставуваат одредбите од договорот склучен помеѓу:
1. ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ИНОВАЦИИ „FOODSCALE HUB“ (во натамошниот текст: Организација).
2. Секој поединечен корисник на платформата FoodSHare (во натамошниот текст: Корисник).
Со доброволно користење на било кој сегмент од Платформата, корисникот потврдува дека е запознаен и се согласува со Условите за користење.

1. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

Организацијата се обврзува да им обезбеди на корисниците услугите дефинирани во овие Услови за користење, на начин опишан во овие Услови за користење и во согласност со законите и прописите на Република Србија/Северна Македонија.
Со пристап и користење на Платформата, корисниците се согласуваат со Условите за користење, со што склучуваат договор за пристап со Организацијата како давател на збир на услуги поврзани со прераспределба на вишокот храна. Овие Услови за користење важат за секој пристап до содржината на Платформата. Корисникот се обврзува да се придржува до овие Услови за користење при користење на платформата.
Договорните страни се согласуваат дека за исполнување на наведените обврски, потребно е Организацијата да собира, обработува и складира лични податоци на корисниците во согласност со Политиката за приватност и важечките закони и прописи на Република Србија/Северна Македонија. Со прифаќање на овие Услови за користење, секој корисник потврдува дека е запознаен и се согласува со Политиката за приватност.

2. ОПИС НА ПЛАТФОРМАТА И УСЛУГАТА

Платформата е место каде што производителите на храна можат да понудат вишок производи на хуманитарни организации во форма на донации. Содржината на платформата се состои од сопствена содржина и содржина креирана од страна на корисниците.

3. КОРИСНИЦИ И РЕГИСТРАЦИЈА

Корисници на услугите на Платформата се сметаат регистрирани корисници и тоа исклучиво правни лица во својство на донатори (организации - производители на храна, дистрибутери, земјоделци) и приматели на донации (хуманитарни организации), како и физички лица во својство на волонтери. Регистрирани корисници се правни лица (донатори и приматели на донации) и физички лица (волонтери) кои се регистрираат и пријавуваат на Платформата. Користењето на платформата за регистрирани корисници е бесплатно. За користење на платформата како приматели и донатори, потребно е корисниците да имаат над 18 години и да претставуваат правно лице. Волонтерите можат да бидат физички лица, но мора да бидат постари од 18 години.
При регистрацијата, корисниците ја регистрираат својата е-пошта, креираат лозинка и ги прифаќаат овие Услови за користење. Корисникот е одговорен за тајност и чување на лозинката. Корисникот може да отвори само една корисничка сметка, освен ако Организацијата не дозволи поинаку. При користење на Платформата, Организацијата може да собира и други податоци (IP адреса, време на пристап, тип на уред, локација итн.) со цел да го подобри корисничкото искуство, да спречи злоупотреба или анализа.
Доколку корисникот оцени дека настанала злоупотреба и неовластено користење на корисничката сметка, должен е да ја извести Организацијата. Регистрираниот корисник може да ја затвори својата корисничка сметка во секое време, без обврска за какво било објаснување и известување. Корисникот може да ја затвори својата сметка со кликнување на копчето „Мој профил“, потоа на полето „Лични податоци“ и избирање на опцијата „Избриши“. Со избирање на оваа опција, корисникот трајно ја брише својата сметка, за што во истиот момент е информиран.

4. КРЕИРАЊЕ НА СОДРЖИНИ ОД СТРАНА НА КОРИСНИЦИТЕ

Регистрираните донатори можат да објават вишок храна што сакаат да ја донираат, а примателите можат да аплицираат за да преземат донации. На платформата можат да се појават волонтери со желба да помогнат во реализацијата на транспортот на донацијата.
Сите содржини и информации што корисниците ги оставаат на Платформата мора да бидат вистинити и точни. Одговорноста за вистинитоста и точноста на внесената содржина е исклучиво на корисниците кои истата ја внеле.
Регистриран донатор може да избрише поставена донација доколку претходно се консултирал со Организацијата.
Секое користење на Платформата кое што е во спротивност на овие Услови за користење, ќе се смета за прекршување на Условите за користење и злоупотреба на услугите што ги дава Организацијата.

5. НЕДОЗВОЛЕНИ АКТИВНОСТИ

Организацијата има право да ги надгледува и следи сите активности на корисниците на Платформата. Доколку забележи било каква неовластена активност или прекршување на овие Услови за користење, може да ги преземе сите технички или правни дејствија што ќе ги смета за соодветни.
Покрај горенаведеното, недозволени активности на Платформата се:

  1. Активности за барање на лични податоци, информации или лозинки за лична идентификација на посетителите и корисниците.
  2. Активности на собирање или складирање податоци и информации за други корисници без нивна согласност.
  3. Злоупотреба на пристапните податоци на други корисници.
  4. Дејности од комерцијална природа без согласност на Организацијата.
  5. Активности кои се од криминална природа или промовираат такви активности.
  6. Злоупотреба на содржина заштитена со авторски права или други права.
  7. Активности кои вклучуваат употреба на вируси, црви, ботови, штетен софтвер или други техники и алатки кои може негативно да влијаат на работата на Платформата.

6. АВТОРСКИ ПРАВА

Организацијата има ексклузивно авторско право и права на интелектуална сопственост на Платформата, вклучувајќи ги сите поединечни елементи: текстуална, аудио и видео содржина, визуелен идентитет, програмски код, бази на податоци и други елементи на Платформата каде автор е Организацијата. Секое неовластено користење на Платформата или кој било нејзин елемент без писмена согласност од Организацијата како носител на ексклузивното авторско право се смета за повреда на авторските права на Организацијата.
Платформата може да содржи и елементи на кои ексклузивни авторски права и други права на интелектуална сопственост имаат други лица, кои имаат ексклузивна одговорност за содржината на која се носители на овие права, без разлика дали содржината се наоѓа на Платформата на Организацијата. Организацијата има ексклузивна одговорност само за содржината на која има авторски права.
Корисникот се согласува дека со објавување на содржина на Платформата, таа станува видлива и достапна за другите корисници во согласност со овие Услови за користење. Корисникот е самостојно одговорен за содржината која е негово авторско дело, односно за содржината што е објавена на Платформата.

7. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА И ЖАЛБИ

Корисниците ја користат платформата на сопствена одговорност. Корисникот прифаќа дека Организацијата не е одговорна за активностите на другите корисници.
Сите содржини и информации што корисниците ги оставаат на Платформата мора да бидат вистинити и точни. Одговорноста за вистинитоста и точноста на внесената содржина е исклучиво на корисниците кои ја истата внеле. Организацијата не ја гарантира вистинитоста и точноста на содржината креирана од страна на корисниците.
Оваа одредба за одговорност се однесува на било каква штета што може да настане како резултат на грешки и недостатоци, прекини во работата, дефект на системот, неовластен пристап до податоци, активности кои се спротивни на овие Услови за користење итн. Како резултат на виша сила, технички проблеми или одржување на системот, Платформата може да биде привремено недостапна или достапна во ограничен обем.
Организацијата обезбедува збир на услуги поврзани со прераспределба на вишокот храна, така што за извршените услуги од страна на Организацијата не може да се поднесе жалба. Услугата која Организацијата ја дава е целосно извршена бидејќи давањето на услугата започнува по експлицитна претходна согласност на корисникот за користење на услугата.

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

За сѐ што не е регулирано со овие Услови за користење се применуваат важечките прописи на Република Србија/Северна Македонија. Во случај на евентуален спор, Организацијата и корисникот се должни да се обидат да го решат спорот спогодбено по мирен пат, а доколку не успеат спорот можат да го решаваат по судски пат при надлежниот суд во Белград/Скопје.
Организацијата го задржува правото да ги промени и дополни Условите за користење, при што нова верзија ќе биде објавена на Платформата и ќе биде испратена до регистрираните корисници преку е-пошта.
Овие Услови за користење стапуваат на сила на денот на нивното објавување на Платформата.