IDENTITET I KONTAKT PODACI RUKOVAOCA

Ovu Politiku privatnosti FoodSHare Platforme donelo je Udruženje za preduzetništvo i inovacije „FOODSCALE HUB“, sa sedištem u Novom Sadu, ulica Narodnog fronta 73, matični broj: 28276133, PIB: 111318508, internet adresa foodscalehub.com (u daljem tekstu: „Rukovalac“ ili „ FOODSCALE HUB“). U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi postupanja ili zaštite Vaših ličnih podataka, obratite nam se na e-mail adresu dpo@foodscalehub.com.
Lice za zaštitu podataka je: Dušan Pevac, kontakt podatak dusan@foodscalehub.com.

PREDMET UREĐENJA

Ovom Politikom privatnosti FoodSHare Platforme obaveštavamo vas o obradi vaših ličnih podataka, svrsi i nameravanom osnovu za obradu, o postojanju legitimnog interesa rukovaoca ili treće strane kada se obrada zasniva na legitimnom interesu, o primaocu odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti-ako oni postoje, o činjenici da rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju. Pored navedenog, a u cilju obezbeđivanja poštene i transparentne obrade podataka o ličnosti, ovom Politikom privatnosti FoodSHare Platforme pružamo vam i dodatne informacije kao što su rok čuvanja podataka o ličnosti (ili ako to nije moguće kriterijume za njegovo određivanje), prava lica na koje se podaci odnose, da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju, kao i druge relevantne informacije.
Ukoliko Rukovalac bude nameravao da dalje obrađuje podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, obavestićemo vas pre započinjanja dalje obrade o toj drugoj svrsi i svim ostalim relevantnim informacijama.
Međutim, ukoliko ste već upoznati sa nekom od napred navedenih informacija odnosno drugih relevantnih informacija o obradi vaših ličnih podataka, Rukovalac nema obavezu pružanja tih informacija.

OSNOVNI PRINCIPI OBRADE LIČNIH PODATAKA

Ova Politika privatnosti FoodSHare Platforme (u daljem tekstu: „Politika privatnosti“) zasniva se na sledećim osnovnim principima: zakonitosti, poštenja i transparentnosti, ograničenja u odnosu na svrhu obrade, minimizacije podataka, tačnosti, ograničenja čuvanja, integriteta i poverljivosti, te odgovornosti za postupanje.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Pojedini izrazi u ovom tekstu imaju sledeće značenje: 1)„podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
2) „lice na koje se podaci odnose” je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
3) „obrada podataka o ličnosti” je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
4) „profilisanje” je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja;
5)„pseudonimizacija” je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu;
6)„rukovalac” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje;
7)„obrađivač” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;
8) „primalac” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;
9)„treća strana” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača;
10)„pristanak” lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
11)„povreda podataka o ličnosti” je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

ŠTA JE FoodSHare Platforma?

Vlasnik FoodSHare Platforme je Udruženje za preduzetništvo i inovacije Foodscale Hub, sa sedištem u Novom Sadu, Srbija, u ulici Narodnog fronta 73. FoodSHare Platforma je inicijativa u okviru projekta PLOUTOS i biće aktivna u dve države Balkana i to u Republici Srbiji i u Severnoj Makedoniji. Projekat PLOUTOS finansira se iz sredstava EU kroz program za istraživanje i inovacije Horizont 2020 u okviru Ugovora o grantu br. 101000594 koji je zaključen između Izvršne agencije za istraživanje (REA) po ovlašćenju Evropske komisije i koordinatora GAIA EPICHEIREIN ANONYMI ETAIREIA PSIFIAKON YPIRESION (GAIA) iz Grčke i još 29 korisnika među kojima je i „FOODSCALE HUB“. U cilju realizacije projekta PLOUTOS i Ugovora o grantu, „FOODSCALE HUB“ je zaključio Ugovor o konzorcijimu sa ostalim partnerima - koordinatorom i korisnicima Ugovora o grantu. Više o projektu PLOUTOS možete pročitati ovde. Projekat PLOUTOS uključuje prikupljanje i/ili obradu ličnih podataka kojih je konzorcijum svestan i preduzeće odgovarajuće mere u cilju zaštite ličnih podataka u okviru projekta PLOUTOS u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679 (GDPR). Članice konzorcijuma su sa područja EU, izuzev Republike Srbije i Severne Makdonije. Članice konzorcijuma su međusobne odnose u pogledu zaštite ličnih podataka uradile Menadžment planom, uz primenu GDPR. Bliže uslove i način korišćenja ličnih podataka u okviru projekta PLOUTOS možete pročitati ovde. Učešće u ovom istraživanju u okviru projekta PLOUTOS zasniva se na vašem razumevanju da je sve dobrovoljnoj bazi i da se možete povući u bilo kom trenutku. Obrazac saglasnosti dostupan je zajedno sa dokumentom sa informacijama za učesnike, kako je niže objašnjeno. Registrovani korisnik u svakom trenutku može da povuče saglasnost za učešće u istraživanju tako što će ugasiti svoj korisnički nalog, bez obaveze bilo kakvog obrazloženja i obaveštenja. Korisnik svoj nalog može ugasiti klikom na taster „Moj profil”, zatim na polje „Lični podaci” i biranjem opcije „Obriši”. Korisnik biranjem ove opcije nepovratno briše svoj nalog, o čemu je prilikom toga i obavešten. FoodSHare Platforma ima za cilj da pojednostavi i koordinira donacije prekomernih količina hrane od strane subjekata u sferi poslovanja sa hranom do organizacija i lokalnih zajednica koje obezbeđuju hranu pojedincima kojima je ta hrana potrebna. U cilju postizanja ovog cilja, koristimo lične podatke postavljene na korisničkim profilima. Nakon što se registrujete na FoodSHare Platformu, vaši podaci mogu da budu vidljivi drugim korisnicima platforme, koji mogu biti i komercijalne stranke. Isključivo registrovani korisnici će imati mogućnost da vide informacije koje postavite, i to: ukoliko se registrujete kao donator, primaoci će moći da vide naziv vaše organizacije, ali isključivo ukoliko se odlučite da postavite donaciju. Ukoliko platformi pristupate kao primalac, vašu e-mail adresu kao i naziv organizacije videće donatori, ali isključivo ukoliko se prijavite za preuzimanje donacije. Neregistrovana lica neće imati uvid u vaše podatke i vaši podaci neće biti prodati nezavisnim strankama i trećim licima. FoodSHare Platforma može obezbediti veze do nezavisnih veb lokacija (trećih lica). Kako biste koristili sadržaj ovih veb lokacija na našem sajtu i portalu, možda ćete morati da prihvatite specifične uslove korišćenja, uključujući njihove politike kolačića nad kojim mi nemamo kontrolu. Bliže uslove i način korišćenja FoodSHare Platforme možete pogledati na sledećem linku.

ZAŠTO I NA KOJI NAČIN PRIKUPLJAMO PODATKE?

Cilj nam je da olakšamo povezivanje i razmenu informacija izmedju svih registrovanih korisnika na FoodSHare platformi. Kako bismo to postigli, potrebne su nam informacije sa vašeg korisničkog naloga. Vaše podatke prikupljamo prilikom registracije na FoodSHare Platformu. Nakon registracije na Vašu email adresu stići će Vam e-mail za verifikaciju e-mail adrese. Verifikujte Vašu email adresu klikom na dostavljeni link. Nakon verifikacije email adrese, administrator će odobriti verifikaciju Vašeg naloga i moći ćete da koristite sve predviđene funkcionalnosti platforme. Registracijom na FoodSHare Platformu prihvatate uslove korišćenja platforme, te izjavljujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ovu Politiku privatnosti, kao i „Informaciju za učesnike” te „Obrazac saglasnosti”. Ovim vas upoznajemo da su obrasci „Informacija za učesnike” i “Obrazac saglasnosti” kreirani u okviru projekta PLOUTOS, te da Rukovalac ima ugovorne i pravne obaveze da iste u zadatom obliku i formi prezentuje svakom licu koje želi da se registruje na FoodSHare Platformi. Više o projektu PLOUTOS možete pogledati ovdeovde.. Nakon registracije na FoodSHare Platformu, donori, primaoci i volonteri mogu ostvariti međusobnu komunikaciju. Donori mogu ponuditi donacije hrane, dok primaoci mogu videti aktuelne ponude hrane za koje čije preuzimanje se mogu prijaviti, dok volonteri mogu pružiti svoju podršku u svim aktivnostima. Svi registrovani korisnici, odnosno donori, primaoci i volonteri dobijaće e-mail obaveštenja o novim ponudama hrane i drugim akcijama objavljenim posredstvom FoodSHare platforme. Sve aktivne odnosno aktuelne donacije biće dostupne na stranici Donacije na Foodshare Platformi. Nakon završetka ili isteka, donacije postaju neaktivne, a zatim se arhiviraju i nisu više vidljive registrovanim korisnicima. Vaš profil ostaje aktivan, a u svakom trenutku možete da objavite novu donaciju. Svaki korisnik FoodSHare Platforme svoj nalog može, u svakom trenutku, ugasiti klikom na taster „Moj profil”, zatim na polje „Lični podaci” i biranjem opcije „Obriši”. Korisnik biranjem ove opcije nepovratno briše svoj nalog, o čemu je prilikom toga i obavešten. Lični podaci koji su do tog trenutka prikupljeni čuvaju se kao arhivirani i brišu se pet godina nakon završetka projekta PLOUTOS za čije je potrebe platforma kreirana.

SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA

Vaši lični podaci će biti korišćeni isključivo u kontekstu FoodSHare Platforme koja je deo projekta PLOUTOS.

PRAVNI OSNOV I VRSTE PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Vaše podatke obrađujemo u cilju ispunjavanja naših ugovorenih obaveza kako prema našim partnerima-članicama konzorcijuma, tako i u cilju izvršenja Ugovora o grantu i dostavljanja potrebnih izveštaja Evropskoj komisiji o realizaciji projekta PLOUTOS a čiji deo je i FoodSHare Platforma koja je u vlasništvu Rukovaoca.
U skladu sa napred navedenim na FoodSHare Platformi se registruju: donori, primaoci i volonteri.
Podaci potrebni za registraciju na FoodSHare Platformi za sve napred navedene kategorije lica su:
1) e-mail adresa,
2) lozinka koju sami kreirate (željena lozinka),
3) odabir jedne od ponuđenih država (Srbija ili Severna Makedonija),
4) odabir željenog jezika (engleski, srpski ili makedonski),
5) odabir željene uloge (donator, primalac ili volonter).
Nakon registracije na Vašu email adresu stići će e-mail za verifikaciju e-mail adrese. Verifikujte Vašu email adresu klikom na dostavljeni link. Nakon verifikacije e-mail adrese, administrator će Vas kontaktirati kako bi odobrio registraciju Vašeg naloga.
Na FoodSHare Platformu se možete registrovati islljučivo ukoliko imate minimalno 18 godina. Bez izričite dozvole nećete slati podatke koje ste dobili putem FoodSHare Platforme trećim licima. Takođe, imajte u vidu, da ako se registrujete kao primalac, donatori mogu da vas kontaktiraju, i to isključivo nakon što se prijavite za preuzimanje donacije. U suprotnom, ne postoji mogućnost kontaktiranja drugih korisnika.
U skladu sa napred navedenim, putem naše FoodSHare Platforme prikupljaju se sledeći podaci:
Donatori:
Podaci prikupljeni prilikom registracije potencijalnih donatora, uključujući i lične i organizacione (tj. kompanijske) podatke. Ovaj skup podataka uključuje naziv organizacije, adresu, ime i poziciju kontakt osobe, imejl adresu, kratak opis rada organizacije, uključujući i informacije o tome da li već doniraju hranu i, ako da, koliko mesečno, prosečnu godišnju vrednost donirane hrane i da li je hrana za kompostiranje ili jestiva.
Primaoci:
Podaci prikupljeni prilikom registracije organizacija primaoca/krajnjeg korisnika. Ovaj skup podataka uključuje naziv organizacije, adresu, kratak opis rada organizacije, uklj. informacije o tome da li ljudi jedu obroke na licu mesta, i broj ljudi kojima se hrana služi, prosečna količina primljene hrane i informacije o vrsti hrane koja se najviše traži.
Lični podaci će se prikupljati (tj. ime i pozicija kontakt osobe, adresa e-pošte, broj telefona).
Ovaj skup podataka će biti proširen informacijama (i kvalitativnim i kvantitativnim) o karakteristikama ponašanja primalaca u vezi sa ponašanjem upravljanja viškom hrane: vrsta prakse rasipanja hrane, datum registracije, broj učešća u pilot kampanjama; stanje svesti i znanja o rasipanju hrane i preraspodeli otpada od hrane; trenutni odnos prema rasipanju hrane; percepcija trenutnog kapaciteta; uočene prepreke za uključivanje u preraspodelu otpada od hrane.
Volonteri:
Ovi skupovi podataka obuhvataju informacije prikupljene od volontera nakon njihove registracije na platformi. Lični podaci će se prikupljati, uklj. ime i broj telefona, adresa e-pošte. Osim toga, korisnik će dati sledeće nelične podatke: da li će korisnik učestvovati redovno ili jednokratno kada je dostupan, da li ima vozilo koje može da koristi za prevoz hrane i da li će biti deo organizacije ili pojedinac.
Događaji:
Ovaj skup podataka sadrži javno dostupne informacije o periodično organizovanim događajima (tj. skupljanja, donacije, farmerska pijaca, dani otvorenih vrata): tip događaja, broj potrebnih volontera, datum početka/završetka događaja, lokacija, kratak opis. Pod ovim skupom podataka ne prikupljaju se lični podaci.
Donacije-prikupljene-generisano:
Ovaj skup podataka sadrži informacije o dostupnim donacijama, uklj. status donacije, datum početka i završetka donacije, lokacija, naziv donacije, kratak opis, javna lokacija, opis rute, vrsta hrane, jedinica hrane (I, kg, g, komadi), količina.
Kako bi FoodSHare Platforma bila u potpunosti funkcionalna skladištimo sledeće vrste podataka o vama:
Kompanije:

 • Ime i prezime predstavnika Kompanije
 • Telefonski broj predstavnika Kompanije
 • Elektronska pošta – e-mail
 • Pozicija predstavnika Kompanije
 • Ime preduzeća
 • Vrsta preduzeća
 • Adresa preduzeća
 • Da li preduzeće već donira hranu?
 • Koliko hrane se donira na mesečnom nivou?
 • Prosečna vrednost doniranih proizvoda?
 • Da li je donirana hrana namenjena za ishranu ili za kompost?
 • Vrsta i količina hrane za donaciju

Organizacije:
 • Adresa udruženja
 • Ime primarnog kontakta
 • Pozicija/uloga primarnog kontakta
 • Adresa elektronske pošte primarnog kontakta – e-mail
 • Broj telefona primarnog kontakta
 • Kategorija koja najbolje opisuje udruženje
 • Da li ljudi jedu hranu na licu mesta
 • Kratak opis aktivnosti udruženja i na koji način udruženje obezbedjuje hranu pojedincima kojima je potrebna
 • Procena broja jedinstvenih korisnika koje je organizacija uslužila u najskorije završenoj fiskalnoj godini
 • Vrsta hrane koja je najviše potrebna
 • Količina hrane koju udruženje dobija
 • Koliko često udruženje dobija hranu

Volonteri:
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa elektronske pošte – e-mail
 • Da li je volonter član organizacije ili individua
 • Ako je član organizacije - navedite ime i vrstu organizacije
 • Adresa organizacije ili lična adresa
 • Da li volonter ima pristup vozilu koje može da koristi za prevoz hrane
 • Da li će volonter učestvovati redovno ili povremeno u skladu sa svojim vremenom.

MERE ZAŠTITE

„FOODSCALE HUB“ preduzima sve odgovarajuće kadrovske, tehničke i organizacione mere kako bi lični podaci bili zaštićeni od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili izmene.
Zaštita Vaših ličnih podataka nam je veoma važna. Neke od mera zaštite koje sprovodimo su sledeće:
a)pseudonimizacije-kad god je to moguće
b) Korišćenje sigurnih metoda prilikom razmene vaših ličnih podataka radi sprečavanja neovlašćenog pristupa;
c) primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa bazama podataka koji sadrže lične podatke;
d) kontinuiran nadzor nad svim resursima, te periodično testiranje, ocenjivanje i procenjivanje delotvornosti tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera bezbednosti obrade.
Rukovalac koristi višestepeni pristup koji podrazumeva lozinke za korisnika, upravu, uređaj, sistem i nivoe mreže, u cilju obezbeđenja potpune i sveobuhvatne zaštite. Pristup gde su pohranjeni podaci o ličnosti (kako fizički tako i elektronski) je ograničen kako bi se omogućio što veći stepen bezbednosti pristupa. Pristup ličnim podacima omogućen je samo ograničenom krugu lica koja su u funkciji određenog skupa podataka. Naši zaposleni koji imaju pristup ličnim podacima obučeni su da shvate i razumeju značaj zaštite ličnih podataka, da primenjuju interne procedure za njihovu zaštitu, a imaju i obavezu čuvanja poverljivosti.

KO IMA PRISTUP VAŠIM LIČNIM PODACIMA

Vaše lične podatke smatramo poverljivim podacima, te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim propisima i najboljoj praksi.
Poštujući osnovne principe zaštite podataka o ličnosti, obaveštavamo vas da nikada ne delimo vaše podatke o ličnosti za svrhu koja nije opisana u ovom Politikom privatnosti. Ukoliko Rukovalac bude nameravao da dalje obrađuje podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, obavestićemo vas pre započinjanja dalje obrade o toj drugoj svrsi i svim ostalim relevantnim informacijama.
Pristup vašim podacima imaju:
- naši zaposleni koji su angažovani na realizaciji PLOUTOS projekta
- administratori FoodSHare Platforme
- vaše podatke možemo deliti sa agencijama za sprovođenje zakona, javnim vlastima ili sa drugim trećim stranama samo tamo gde to zakonski zahteva ili ako je takva upotreba opravdano
Dodatno, pristup kumulativnim, anonimiziranim podacima mogu da zatraže naši poslovni partneri-ovlašćeni predstavnici članova konzorcijuma: GAIA EPICHEIREIN ANONYMI ETAIREIA PSIFIAKON YPIRESION, Grčka u svrhu grupisanja i analiziranja kumulativnih, anonimiziranih podataka i to u cilju adekvatnog i efikasnog upravljanja projektom; Teagasc, Athenry, Co, Irska, u svrhu grupisanja i analiziranja kumulativnih, anonimiziranih podataka i to u cilju istraživanja društvene održivosti, promene ponašanja i angažovanja ekosistema; Grupo Hispatec Informática Empresarial, Španija) u svrhu grupisanja i analiziranja kumulativnih, anonimiziranih podataka i to u cilju pilotiranja, validacije i procene inovativnih pristupa. Napred navedeni članovi konzorcijuma u vršenju kontrole i nadzora and sprovođenjem aktivnosti od strane FOODSCALE HUB u realizaciji projekta PLOUOTS i FOODSHARE platforme mogu od nas zatražiti da im dostavimo sve ili pojedine vaše lične podatke. Sa našim poslovnim partnerima-članovima konzorcijuma u okviru projekta PLOUTOS - imamo zaključene sporazume, među kojima su i posebne pisane procedure i planovi koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti.
U nastavku dajemo tabelarni prikaz entiteta, njihove funkcija i gde se nalaze, koja imaju pristup platformi, a na osnovu memoranduma o razumevanju i saradnji sa „FOODSCALE HUB” radi održavanja servera.
OBRAĐIVAČ (poslovno ime):
EXEO E.E.
LOKACIJA (mesto sedišta, adresa):
Technopolis ICT Business Park, Building Γ2/C2 Pylaia, 55535, Thessaloniki, Greece
FUNKCIJA:
Održavanje servera

PRENOS LIČNIH PODATAKA

Naši serveri se trenutno nalaze u Grčkoj, a održavanje servera i aktivnosti u vezi sa bezbednošću servera i podataka vrši kompanija EXEO E.E. (Grčka), a koja poseduje međunarodni standard za bezbednošću informacija (ISO 27001), a prema memorandumu o razumevanju i saradnji sa „FOODSCALE HUB”. Vaše lične podatke obrađujemo u Republici Srbiji, gde propisi o zaštiti podataka i privatnosti možda nemaju isti stepen zaštite kao u drugim zemljama, pre svega zemljama Evropske unije. Ukoliko se registrujete korisnik FoodSHare Platforme van teritorije Srbije, registracijom i korišćenjem FoodSHare Platforme dajete saglasnost sa prenosom takvih podataka i informacija u Srbiju koja možda ne nudi stepen zaštite jednak onom u Evropskoj uniji ili nekim drugim zemljama, kao i na obradu datih informacija na način opisan u ovoj Politici privatnosti.br> Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivou zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ br. 55/2019) utvrđeno je za koje države se smatra da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.
Članovi konzorcijuma, kao i Evropska komisija kojoj se dostavljaju statistički podaci i izveštaji o realizaciji projekta PLOUTOS, nalaze se u državama članicama Evropske unije, kao i u Severnoj Makedoniji, za koje je u skladu sa napred citiranom Odlukom utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

ROK ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Prikupljene podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za svrhu koja je navedena u ovoj Politici privatnosti, osim ukoliko postoji zakonska obaveza da se određeni podaci čuvaju duže. Za podatke za koje postoji zakonom propisan rok čuvanja, vaše podatke čuvamo u zakonom propisanom roku.
Sve lične podatke čuvamo isključivo za potrebe realizacije projekta PLOUTOS i isti će biti brisani (uništeni) nakon pet godina dana okončanja projekta PLOUTOS.
Ukoliko lične podatke obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa, čuvamo ih sve dok postoji naš interes ili duže u slučaju da se vode sudski ili drugi postupci pred nadležnim organima i telima.
Lične podatke koje obrađujemo na osnovu vašeg pristanka, čuvamo sve dok imamo vašu saglasnost. U slučaju opoziva pristanka, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem roku. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade do trenutka opoziva.
Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do okončanja tih postupaka.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

„FOODSCALE HUB” je odgovoran samo za projektovanje i ažuriranje FoodSHare Platforme, ali „FOODSCALE HUB” ne može garantovati potpunost, pouzdanost i tačnost objavljenih donacija. „FOODSCALE HUB” nije nigde, osim gde je to posebno naglašeno, usvojio ili na bilo koji način odobrio moguće izjave u ovim objavama i na bilo koju izjavu se ne treba gledati kao na izjavu Rukovaoca.
„FOODSCALE HUB” ne garantuje tačnost podataka na svom portalu, niti snosi odgovornost za objavljene donacije na FoodSHare Platformi.
Rukovalac ne snosi odgovornost niti na bilo koji način učestvuje u prevozu i logistici objavljenih donacija hrane.

KOLAČIĆI

FoodSHare Platforma koristi kolačiće - male tekstualne fajlove koji se postavljaju na računar ili mobilni uređaj pri poseti platformi, pri analiziranju načina na koji korisnici upotrebljavaju FoodSHare Platformu. Prikupljene informacije, uključujući i IP adrese će biti skladištene na serverima. „FOODSCALE HUB” će koristiti ove infromacije kako bi izveštavao o košćenju platforme. „FOODSCLAE HUB” će deliti prikupljene informacije sa trećim licima isključivo ukoliko je to zakonska obaveza. Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim veb adresama ili drugim izvorima informacija kojima „FOODSCALE HUB” ima pristup.
Više o kolačićima koje koristimo pročitajte u Politici korišćenja kolačića.

VAŠA PRAVA

Kao lice na koje se podaci odnose imate zakonom priznata prava i to:

 • zatražiti pristup svojim ličnim podacima, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovo pravo podrazumeva da imate mogućnost da od Rukovaoca zahtevate informacije o tome da li obrađuje vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i sledeće informacije: 1) o svrsi obrade; 2) o vrstama podataka o ličnosti koje se obrađuju; 3) o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama; 4) o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka; 5) o postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu; 6) o pravu da se podnese pritužba Povereniku; 7) dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose; 8) o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose. Rukovalac je dužan da licu na koje se podaci odnose na njegov zahtev dostavi kopiju podataka koje obrađuje. Rukovalac može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako je lice na koje se podaci odnose zahtevalo drugačije dostavljanje.
 • zatražiti ispravku netačnih podataka i dopunu nepotpunih ličnih podataka, u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovo pravo podrazumeva da lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.
 • zatražiti brisanje svojih ličnih podataka (pravo na zaborav), u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovo pravo podrazumeva da lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca. Rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja podatke po zahtevu lica izbriše u sledećim slučajevima: 1) podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; 2) lice na koje se podaci odnose je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;3) lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu 4) podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani; 5) podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca; 6) podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva. Izuzetak od navedenog prava predstavljaju situacije npr: poštovanja zakonske obaveze rukovaoca kojom se zahteva obrada ili izvršenja poslova u javnom interesu ili izvršenja službenih ovlašćenja rukovaoca ili podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • zatražiti ograničenje obrade svojih ličnih podataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovo pravo podrazumeva da možete ograničiti pristup vašim podacima nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima ili u potpunosti, u određenim situacijama. Ovo pravo imate u slučajevima kada: 1) lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti; 2) obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka; 3) rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; 4) lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.
 • ostvariti pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Imate pravo da zahtevate da vaše lične podatke koje ste prethodno dostavili Rukovaocu primite od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da ove podatke preneste drugom rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi: 1) obrada je zasnovana na pristanku, u skladu sa zakonom 2) obrada se vrši automatizovano. Pravo na prenosivost podataka obuhvata i vaše pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.
 • prigovoriti obradi svojih ličnih podataka, u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovo znači da ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete Rukovaocu prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti, koja se vrši na osnovu postojanja legitmnog interesa Rukovaoca ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja, uključujući i profilisanje. Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.
 • pristanak (saglasnost) može biti povučen u bilo kom trenutku sa dejstvom od trenutka povlačenja. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pristanak možete opozvati slanjem mejla adresu: dpo@foodscalehub.com.

Navedena prava mogu se ostvariti u odnosu prema nama, slanjem obaveštenja-zahteva na sledeću adresu: dpo@foodscalehub.com, kontakt osoba: Lice za zaštitu podataka o ličnosti Dušan Pevac
Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (na primer, ako je od prošlog vašeg zahteva prošlo manje od 3 meseca) ili prekomerno (na primer, tražite sve vaše lične podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših ličnih podataka, imamo pravo od Vas tražiti da podmirite naše troškove pre izvršenja takve radnje.
Pored navedenog, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu za zaštitu podataka-Povereniku, ako smatrate da je obrada podataka o vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama zakona. Organ državne uprave nadležan za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd.

ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvatanjem ove Politike privatnosti izražavate svoju saglasnost da vaši lični podaci budu korišćeni i obrađivani od strane Rukovaoca i/ili trećih lica, u napred navedene svrhe. Ova politika privatnosti će se povremeno ažurirati. Ova verzija je javno objavljena i dostupna na web stranici Politiku privatnosti. Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i obavljene na web stranici Politiku privatnosti.

S poštovanjem,
Vaš
FOODSCALE HUB