USLOVI KORIŠĆENJA

Ovim Uslovima korišćenja uređuju se prava i obaveze u vezi sa korišćenjem FoodSHare platforme. FoodSHare platforma se nalazi na internet stranici https://foodshare.foodscalehub.com/ (u nastavku: Platforma) i predstavlja skup servisa u vezi sa redistribucijom viškova hrane koju pruža UDRUŽENJE ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVACIJE "FOODSCALE HUB". Foodscale Hub omogućava korišćenje Platforme, na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.
Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Platforme i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između:
1. UDRUŽENJE ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVACIJE "FOODSCALE HUB" (u daljem tekstu Organizacija).
2. Svakog pojedinačnog korisnika FoodSHare platforme (u daljem tekstu Korisnik).
Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta Platforme, korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Uslovima korišćenja.

1. OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Organizacija se obavezuje da će korisnicima pružiti usluge definisane ovim Uslovima korišćenja, na način opisan u ovim Uslovima korišćenja, a u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije.
Pristupom i korišćenjem Platforme, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, čime zaključuju ugovor po pristupu sa Organizacijom kao pružaocem usluge skupa servisa u vezi sa redistribucijom viškova hrane. Na svaki pristup sadržajima Platforme, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja. Korisnik se obavezuje da će prilikom korišćenja Platforme, poštovati ove Uslove korišćenja.
Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da Organizacija prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke korisnika u skladu sa Politikom privatnosti i važećim zakonima i propisima Republike Srbije. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, svaki korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti.

2. OPIS PLATFORME I USLUGE

Platforma predstavlja mesto gde proizvođači hrane mogu viškove svojih proizvoda da ponude humanitarnim organizacijama u vidu donacija. Sadržaj platforme sastoji se od vlastitih sadržaja i od sadržaja kreiranih od strane korisnika.

3. KORISNICI I REGISTRACIJA

Pod korisnicima usluga Platforme smatraju se registrovni korisnici i to isključivo pravna lica u svojstvu donatora (organizacija - proizvođača hrane, distributera, farmera) i primalaca donacija (humanitarne organizacije), kao i fizička lica u svojstvu volontera. Registrovani korisnici su pravna lica (donatori i primaoci donacija) i fizička lica (volonteri) koji se registruju i prijavljuju na Platformi. Korišćenje Platforme za registrovane korisnike je besplatno.
Za korišćenje platforme u svojstvu primalaca i donatora potrebno je da korisnici imaju preko 18 godina i da predstavljaju pravno lice. Volonteri mogu biti fizička lica, ali moraju imati više od 18 godina.
Prilikom registracije korisnici registruju svoju email adresu, kreiraju lozinku i prihvataju ove Uslove korišćenja. Korisnik je odgovoran za tajnost i čuvanje lozinke. Korisnik može otvoriti samo jedan korisnički nalog, osim ako mu Organizacija ne dozvoli drugačije. Prilikom korišćenja Platforme, Organizacija može prikupljati i druge podatke (IP adresa, vreme pristupa, vrsta uređaja, lokacija, itd.) sa ciljem poboljšanja korisničkog iskustva, sprečavanja zloupotreba ili analize.
Ukoliko korisnik proceni da je došlo do zloupotrebe i neovlašćenog korišćenja korisničkog naloga, u obavezi je da o tome obavesti Organizaciju. Registrovani korisnik u svakom trenutku može ugasiti svoj korisnički nalog, bez obaveze bilo kakvog obrazloženja i obaveštenja. Korisnik svoj nalog može ugasiti klikom na taster “Moj profil”, zatim na polje “Lični podaci” i biranjem opcije “Obriši”. Korisnik biranjem ove opcije nepovratno briše svoj nalog, o čemu je prilikom toga i obavešten.

4. KREIRANJE SADRŽAJA OD STRANE KORISNIKA

Registrovani donatori mogu objavljivati viškove hrane koje žele da doniraju, a primaoci mogu da se javljaju za preuzimanje donacija. Volonteri mogu na platformi da se jave sa željom da pomognu prilikom realizovanja samog transporta donacije.
Svi sadržaji i informacije koje ostavljaju korisnici na Platformi moraju biti istiniti i tačni. Odgovornost za istinitost i tačnost unetih sadržaja imaju isključivo korisnici koji su isti sadržaj i uneli.
Registrovani donator može da obriše postavljenu donaciju ukoliko se pre toga konsultuje sa Organizacijom.
Svako korišćenje Platforme koje je u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja, smatra se kršenjem Uslova korišćenja i zloupotrebom usluga koja pruža Organizacija.

5. NEDOZVOLJENE AKTIVNOSTI

Organizacija ima pravo da nadgleda i prati sve korisničke aktivnosti na Platformi. Ukoliko primeti bilo kakvu nedozvoljenu aktivnost ili kršenje ovih Uslova korišćenja, može preduzeti sve tehničke ili pravne radnje koje smatra odgovarajućim.
Pored prethodno navedenih, nedozvoljene aktivnosti na Platformi su:

  1. Aktivnosti traženja ličnih podataka, informacija ili lozinki radi lične identifikacije posetioca i korisnika.
  2. Aktivnosti prikupljanja ili čuvanja podataka i informacija o drugim korisnicima bez njihove saglasnosti.
  3. Zloupotreba pristupnih podataka drugih korisnika.
  4. Aktivnosti komercijalne prirode bez saglasnosti Organizacije.
  5. Aktivnosti koje su kriminalne prirode ili promovišu takve aktivnosti.
  6. Zloupotreba sadržaja koji je zaštićen autorskim ili drugim pravima.
  7. Aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, crva, botova, štetnog softvera ili drugih tehnika i alata koje mogu negativno uticati na funkcionisanje Platforme.

6. AUTORSKA PRAVA

Organizacija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Platformi, uključujući sve pojedine elemente: tekstualni, audio i video sadržaji, vizuelni identitet, programski kod, baze podataka i drugi elementi Platforme gde je autor Organizacija. Svako neovlašćeno korišćenje Platforme ili bilo kog njenog elementa bez pisane saglasnosti Organizacije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatra se povredom autorskih prava Organizacije.
Platforma može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, koja imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se sadržaj nalazi na Platformi Organizacije. Organizacija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.
Korisnik je saglasan da postavljanjem sadržaja na Platformi on postaje vidljiv i dostupan drugim korisnicima u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnik samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je postavljen na Platformi.

7. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI I REKLAMACIJE

Korisnici koriste Platformu na svoju ličnu odgovornost. Korisnik prihvata da Organizacija nije odgovorna za aktivnosti drugih korisnika.
Svi sadržaji i informacije koje ostavljaju korisnici na Platformi moraju biti istiniti i tačni. Odgovornost za istinitost i tačnost unetih sadržaja imaju isključivo korisnici koji su isti sadržaj i uneli. Organizacija ne garantuje za istinitost i tačnost sadržaja koje su kreirali korisnici.
Ova odredba o odgovornosti odnosi se na svaku štetu koja bi mogla nastati kao posledica grešaka i nedostataka, prekida rada, kvara na sistemu, neovlašćenog pristupa podacima, aktivnostima koje su u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja, itd. Kao posledica više sile, tehničkih problema ili održavanja sistema, Platforma može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu.
Organizacija pruža uslugu skupa servisa u vezi sa redistribucijom viškova hrane, tako da na izvršenu usluge Organizacije nije moguće izvršiti reklamaciju. Usluga koju Organizacija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. U slučaju eventualnog spora, Organizacija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju spor mogu rešavati sudskim putem u nadležnom sudu u Beogradu.
Organizacija zadržava pravo izmene i dopune Uslova korišćenja, pri čemu će nova verzija biti objavljena na Platformi i može biti poslata registrovanim korisnicima na email.
Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Platformi.